"آنخل گیندا" tag
angel

آنخل گیندا: خون جنگ

شراب سرخ خون جنگ است که من‌اش می‌نوشم در جمجمه‌ی «گویا». عفونتی برمی‌خیزد از تمام چشم‌اندازهای نبرد، چشم‌ها فریادهای شرزه‌ می‌کشند و بازوان دوزخ تا خورشید می‌فرازند. باران باروت و کشند گلوله‌‌های انفجاری…

Report from the Besieged City/Informe sobre la ciudad sitiada/گزارش شهر محصور/ Správa z obliehaného mesta © 2018 All Rights Reserved